Egzaminy DELE

O egzaminie

Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) to oficjalne dyplomy z języka hiszpańskiego jako języka obcego.

Egzaminy DELE są jedynymi oficjalnymi egzaminami z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym.

W Polsce przyznaje je Instytut Cervantesa w imieniu Ministerstwa Edukacji, Polityki Socjalnej i Sportu rządu Hiszpanii.

Istnieje sześć poziomów egzaminów DELE określających poziom znajomości języka opisanych w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) Rady Europy: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Wymagana jest ocena „apto” w każdej z grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100.

Ocena końcowa to APTO (ZDANY) lub NO APTO (NIEZDANY).

 

Diploma de Español Nivel A1

Potwierdza umiejętności językowe pozwalające zrozumieć i stosować najczęściej używane codzienne wyrażenia (A1).

Wedlug ALTE (Association of Language Testers in Europe) jest odpowiednikiem nastepujacych dyplomów miedzynarodowych:

 • Francuski: Diplôme d’Etudes en Langue Française DELF A1 (CIEP)
 • Niemiecki: Start Deutsch 1

Wzór egzaminu A1 z rozwiązaniami i transkrypcją nagrań poniżej

http://diplomas.cervantes.es/docs/ficheros/201001210001_7_2.pdf

 

Egzamin DELE A1 składa się z kilku części, zebranych w dwie grupy:

 • Grupa 1 (Sprawności związane z czytaniem i pisaniem):Czytanie ze zrozumieniem (45 min) oraz pisanie (25 min)
 • Grupa 2 (Sprawności związane z mówieniem): Słuchanie ze zozumieniem (20 min) oraz mówienie (15 min)

Wymagana jest ocena „apto” (zdany) w każdej z dwóch grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100.

Trzeba zdobyć 33 punkty w każdej grupie, aby otrzymać końcową ocenę „apto”.

Ocena końcowa to APTO (ZDANY) lub NO APTO (NIEZDANY)

 

Diploma de Español Nivel A2

Potwierdza umiejętności w zakresie rozumienia często używanych zdań i wyrażeń dotyczących istotnych elementów otoczenia (informacji o sobie samym i o rodzinie, zakupów, miejsc, spędzania czasu, i innych).

Wzór egzaminu A2 z rozwiązaniami i transkrypcją nagrań poniżej:

http://diplomas.cervantes.es/docs/ficheros/201001210001_7_2.pdf

 

Egzamin DELE A2 składa się z dwóch części, zebranych w 2 grupy:

 • grupa 1: Czytanie ze zrozumieniem (60 min) oraz pisanie (50 min).
 • Grupa 2: Słuchanie ze zrozumieniem (35 min) oraz mówienie (15 min).

Wymagana jest ocena „apto” (zdany) w każdej z dwóch grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100.

Trzeba zdobyć 33 punkty w każdej grupie, aby otrzymać końcową ocenę „apto”.

Ocena końcowa to APTO (ZDANY) lub NO APTO (NIEZDANY)

 

Diploma de Español Nivel B1

Egzamin ten potwierdza kwalifikacje językowe pozwalające na prawidłowe posługiwanie się językiem na poziomie podstawowym.

Składa się z następujących części:

 • Rozumienie tekstu (40 min.)
 • Zredagowanie kilku prostych tekstów o tematyce praktycznej (50 min.)
 • Rozumienie ze słuchu (30 min.)
 • Test gramatyczny i sprawdzający znajomość słownictwa (40 min.)
 • Rozmowa (10-15 min.)

Wedlug ALTE (Association of Language Testers in Europe) jest odpowiednikiem nastepujacych dyplomów miedzynarodowych:

 • Angielski: Preliminary Englist Test (PET)
 • Francuski: Certificat d’Études de Français Pratique 2 (C.E.F.P. 2)
 • Niemiecki: Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZdaF)

 

Egzamin na poziomie B1 składa się z czterech części:

Grupa 1

 • Czytanie ze zrozumieniem (70 min)
 • Rozumienie ze słuchu (40 min)

Grupa 2

 • Wypowiedź pisemna (60 min)
 • Wypowiedź ustna (15 min + 15 min na przygotowanie)

Ostateczną oceną będzie „zdany” (APTO) lub „niezdany” (NO APTO). Aby uzyskać dyplom należy uzyskać co najmniej 60 punktów ze 100 możliwych, pod warunkiem jednak uzyskania co najmniej 30 punktów na 50 możliwych z każdej Grupy.

WAŻNE: W wypowiedzi pisemnej trzeba ściśle przestrzegać instrukcji podanych w opisie, zwracając uwagę na liczbę wyrazów i formatowanie tekstu.

Diploma de Español Nivel B2

Jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych pozwalajacych na swobodne porozumiewanie się w sytuacjach typowych dla życia codziennego.

Składa się z następujacych części:

 • Rozumienie tekstu (60 min.).
 • Zredagowanie listu prywatnego i wypracowania (60 min). Każdy tekst winien mieć 150-200 słów.
 • Rozumienie ze słuchu (30 min.). Należy odpowiedzieć na 12 pytań dotyczących czterech wypowiedzi nagranych na taśmie magnetofonowej, np. ogłoszeń, wiadomości, rozmów, wywiadów.
 • Test sprawdzający znajomość gramatyki i słownictwa (60 min.).
 • Rozmowa (10-15 min.).

Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) jest odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych:

 • Angielski: First Certificate in English (FCE)
 • Francuski: Diplôme de Langue Française (DL)
 • Niemiecki: Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)

 

Egzamin na poziomie B2 składa się z czterech części:

Grupa 1

 • Czytanie ze zrozumieniem (70 min)
 • Rozumienie ze słuchu (40 min)

Grupa 2

 • Wypowiedź pisemna (80 min)
 • Wypowiedź ustna (15 min + 15 min na przygotowanie)

Ostateczną oceną będzie „zdany” (APTO) lub „niezdany” (NO APTO). Aby uzyskać dyplom należy uzyskać co najmniej 60 punktów ze 100 możliwych, pod warunkiem jednak uzyskania co najmniej 30 punktów na 50 możliwych z każdej Grupy.

WAŻNE: W wypowiedzi pisemnej trzeba ściśle przestrzegać instrukcji podanych w opisie, zwracając uwagę na liczbę wyrazów i formatowanie tekstu.

Diploma de Español Nivel C1

Potwierdza zaawansowany stopień znajomości języka hiszpańskiego, pozwalający na swobodne mówienie, posługując się bardzo szerokim zasobem słownictwa, wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwialnymi.

Składa się z następujących części:

 • Rozumienie tekstu (80 min.) – 4 zadania sprawdzające rozumienie tekstów literackich, specjalistycznych, naukowych.
 • Wypowiedź pisemna (80 min.) – redagowanie 2 tekstów o długości 220-250 słów (esej oraz recenzja, raport, artukuł lub list oficjalny, etc).
 • Rozumienie ze sluchu (60 min.) – 5 zadań sprawdzających rozumienie tekstów formalnych i kolokwialnych.
 • Wypowiedź ustna (20 min.) – 3 formy wypowiedzi: monolog na podstawie tekstu, debata formalna i rozmowa w oparciu o materiał obrazkowy.

Wzór egzaminu C1 z rozwiązaniami i transkrypcją nagrań poniżej:

http://diplomas.cervantes.es/docs/ficheros/2010072800002.pdf

 

Egzamin DELE C1 składa się z czterech części, podzielonych na dwie grupy:

Grupa 1: Części 1 i 3

Grupa 2: Części 2 i 4

 • Część 1: Czytanie ze zrozumieniem i użycie języka (90 minut).
 • Część 2: Słuchanie ze zrozumieniem i użycie języka (50 minut).
 • Część 3: Sprawności zintegrowane. Słuchanie ze zrozumieniem i pisanie (80 minut).
 • Część 4: Sprawności zintegrowane. Czytanie ze zrozumieniem i mówienie (20 minut) (i 20 minut na przygotowanie).

Wymagana jest ocena „apto” (zdany) w każdej z grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć 33 punkty w każdej grupie, aby otrzymać całkowitą końcową ocenę „apto”.

Ocena końcowa to APTO (ZDANY) lub NO APTO (NIEZDANY).

 

Diploma de Español Nivel C2

W związku z procesem dostosowania egzaminów DELE do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) Instytut Cervantesa zmienił od listopada 2011 dyplom z języka hiszpańskiego jako obcego DELE poziom C2.

DELE poziom C2 potwierdza kompetencję językową konieczną do wypowiadania się w każdej sytuacji z całkowitą skutecznością, ze spontaniczną zdolnością dostosowania się do każdego kontekstu, przy zachowaniu wysokiego stopnia precyzji.

Składa się z trzech części:

 • Część 1: Używanie języka, czytanie ze zrozumieniem i słuchanie ze zrozumieniem (90 minut).
 • Część 2: Sprawności zintegrowane: słuchanie ze zrozumieniem i czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie (150 minut).
 • Część 3: Sprawności zintegrowane: czytanie ze zrozumieniem oraz mówienie (20 minut) (i 30 minut na przygotowanie).

Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) jest odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych:

 • Angielski: Certificate in Advanced English (CAE)
 • Francuski: Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes (DS)
 • Niemiecki: Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS)

Więcej informacji: http://diplomas.cervantes.es/docs/ficheros/200701300001_7_5.pdf

 

Wymagana jest ocena „apto” (zdatny) w każdej z grup podczas tej samej sesji egzaminu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać na egzaminie, wynosi 100. Trzeba zdobyć 70% w każdej grupie.

Ocena końcowa to APTO (ZDANY) lub NO APTO (NIEZDANY).